Regulamin sklepu

z dnia

Regulamin Sklepu Internetowego sklepwarsztatowy.pl

 1. Postanowienia Ogólne.
 2. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych
 3. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych.
 4. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży.
 5. Sposoby płatności.
 6. Koszt, termin i sposoby dostawy.
 7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych.
 8. Tryb postępowania reklamacyjnego.
 9. Prawo odstąpienia od umowy.
 10. Postanowienia końcowe.

 


I. Postanowienia Ogólne.

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklepwarsztatowy.pl prowadzony jest przez Colmec Sp. z o.o. z siedzibą 83-121 Rudno, ul. Przemysłowa 5 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000161481, posiadającą NIP 593-010-09-74, REGON 190538290, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy - KRS, kapitał zakładowy w wysokości 689.000,00 zł w całości opłacony, adres poczty elektronicznej sklep@sklepwarsztatowy.pl, telefon kontaktowy +48 58 530 68 68.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Definicje:

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera. zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.

Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Sklep internetowy – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym sklep@sklepwarsztatowy.pl

Sprzedawca, Usługodawca – Colmec Sp. z o.o. z siedzibą 83-121 Rudno, ul. Przemysłowa 5 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000161481, posiadającą NIP 593-010-09-74, REGON 190538290, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy - KRS, kapitał zakładowy w wysokości 689.000,00 zł w całości opłacony, adres poczty elektronicznej: sklep@sklepwarsztatowy.pl

Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


II. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych.

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

 • Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
 • Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
 • Newsletter.


III. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych.

1. Odpłatność:

Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

4. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


IV. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży.

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień.

 • W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
 • Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w powyższym punkcie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.


V. Sposoby płatności.

1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Bank: Danske Bank Polska SA DABA Centrala.

Numer rachunku: 38 2360 0005 0000 0045 5018 8463.

4. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.


VI. Koszt, termin i sposoby dostawy.

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

 • Przesyłka pocztowa; przesyłka pocztowa za pobraniem.
 • Paczka kurierska; paczka kurierska pobraniowa.
 • Odbiór osobisty pod adresem: Colmec Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5, 83-121 Rudno, w Dni Robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Unii Europejskiej.

3.  Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszt i termin dostawy”. W przypadku wysyłki towaru poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej koszt dostawy jest uzgadniany indywidualnie.

4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni kalendarzowych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.


VII. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych.

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).