INFOLINIA 0-58-530-68-68
Twój koszyk jest pusty
test1test2
Ogólne warunki sprzedaży
> Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego sklepwarsztatowy.pl

        I.            Postanowienia Ogólne.

    II.        Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych

    III.            Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych.

    IV.            Warunki zawierania Umowy Sprzedaży.

      V.            Sposoby płatności.

    VI.            Koszt, termin i sposoby dostawy.

  VII.            Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych.

VIII.            Tryb postępowania reklamacyjnego.

    IX.            Prawo odstąpienia od umowy.

      X.            Postanowienia końcowe.

 


I. Postanowienia Ogólne.

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklepwarsztatowy.pl prowadzony jest przez Colmec Sp. z o.o. z siedzibą 83-121 Rudno, ul. Przemysłowa 5 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000161481, posiadającą NIP 593-010-09-74, REGON 190538290, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy - KRS, kapitał zakładowy w wysokości 689.000,00 zł w całości opłacony, adres poczty elektronicznej sklep@sklepwarsztatowy.pl, telefon kontaktowy +48 58 530 68 68.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Definicje:

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera. zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.

Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Sklep internetowy – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym sklep@sklepwarsztatowy.pl

Sprzedawca, Usługodawca Colmec Sp. z o.o. z siedzibą 83-121 Rudno, ul. Przemysłowa 5 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000161481, posiadającą NIP 593-010-09-74, REGON 190538290, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy - KRS, kapitał zakładowy w wysokości 689.000,00 zł w całości opłacony, adres poczty elektronicznej: sklep@sklepwarsztatowy.pl

Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


II. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych.

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

-         Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.

-         Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

-         Newsletter.


III. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych.

1. Odpłatność:

Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

-         Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

-         Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

-         Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

4. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


IV. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży.

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień.

-         W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

-         Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.

-         Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w powyższym punkcie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.


V. Sposoby płatności.

1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Bank: Danske Bank Polska SA DABA Centrala.

Numer rachunku: 38 2360 0005 0000 0045 5018 8463.

4. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.


VI. Koszt, termin i sposoby dostawy.

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

-         Przesyłka pocztowa; przesyłka pocztowa za pobraniem.

-         Paczka kurierska; paczka kurierska pobraniowa.

-         Odbiór osobisty pod adresem: Colmec Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5, 83-121 Rudno, w Dni Robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Unii Europejskiej.

3.  Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszt i termin dostawy”. W przypadku wysyłki towaru poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej koszt dostawy jest uzgadniany indywidualnie.

4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni kalendarzowych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:

-         W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

-         W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.


VII. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych.

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

-         Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).

-         Usługobiorca może żądać obniżenia ceny lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym od razu po wykryciu wady bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sklepwarsztatowy.pl lub też pisemnie na adres: Colmec Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5, 82-121 Rudno.

-         Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

-         Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.


VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego.

1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

-         Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

-         Reklamację Usługobiorca składa, jeśli stwierdzi rozbieżności ilościowe bądź jakościowe lub widoczne uszkodzenia opakowania przez wypełnienie formularza reklamacyjnego, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail sklep@sklepwarsztatowy.pl lub też pisemnie na adres: Colmec Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5, 83-121 Rudno.

-         Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr. 3 do Regulaminu.

-         Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: Colmec Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5, 83-121 Rudno.

-         Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

-         W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

-         Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@sklepwarsztatowy.pl lub też pisemnie na adres: Colmec Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5, 83-121 Rudno.

-         Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

-         Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

-         Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

IX. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: Colmec Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5, 83-121 Rudno.

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 2 do Regulaminu.

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

4. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.

5. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 9.1 oraz 9.5; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.


X. Postanowienia końcowe.

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

2. Zmiana Regulaminu:

-         Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

-         Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

-         Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

-         W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Rozstrzyganie sporów:

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.


© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®