Polityka prywatności

z dnia

Polityka prywatności

 

INFORMACJE ADMINISTRATORA DANYCH - COLMEC SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W RUDNIE

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

 

poniżej podajemy istotne informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez COLMEC sp. z o. o., wymagane przepisami tzw. rozporządzenia RODO[1]. Przekazanie informacji następuje w związku z korzystaniem przez Panią/Pana z komunikacji z COLMEC sp. z o.o. za pośrednictwem stron internetowych i poczty elektronicznej [formularze kontaktowe i/lub sklep internetowy i/lub biuletyn, newsletter, emailing], stosownie do zawartej Umowy lub złożonego oświadczenia woli

 

Administrator Pani/Pana danych osobowych i jego dane kontaktowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COLMEC  sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie przy ul. Przemysłowej 5, 83–121 Rudno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku pod nr KRS: 0000161481, NIP: 5930100974, o kapitale zakładowym w wysokości:  689 000,00 zł (dalej jako: „COLMEC”).

Może Pani/Pan skontaktować się z COLMEC w następujący sposób:

 1. e-mailowo, przesyłając wiadomość na adres: info@colmec.pl;
 2. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: COLMEC Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5, 83–121 Rudno z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Jak dotąd COLMEC nie podjęła decyzji w sprawie wyznaczenia odrębnej osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych <inspektora ochrony danych osobowych>.

Może Pani/Pan kontaktować się z COLMEC w sposób określony w sekcji powyżej (Administrator Pani/Pana danych osobowych i jego dane kontaktowe) we wszystkich kwestiach dotyczących przetwarzania przez COLMEC Pani/Pana danych osobowych, w tym w celu skorzystania z praw przysługujących Pani/Panu na podstawie RODO.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oraz prawnie uzasadnione interesy COLMEC

COLMEC przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 1. zawarcia i wykonywania łączącej Panią/Pana z COLMEC umowy (dalej jako: „Umowa”) lub zobowiązań wynikających ze złożonego oświadczenia woli  - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji Umowy lub wykonania zobowiązania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. marketingu własnych produktów lub usług – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu;
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą Umową lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 4. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. wobec urzędów skarbowych) – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

- upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza organy państwowe i samorządowe);

- świadczące usługi:

 • z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek,
 • informatyczne i nowych technologii,
 • obsługi telefonicznej lub elektronicznej,
 • komunikacyjne, spedycyjne i przewozowe,
 • marketingowe,
 • księgowo – finansowe.

 

Okres przechowywania Pani/Pana osobowych danych

COLMEC będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących okresach, zależnie od celu:

 1. zawarcia i wykonania Umowy (również do podjęcia działań przed zawarciem Umowy) lub zobowiązania – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia tej Umowy (również do odstąpienia od zamiaru zawarcia Umowy) lub zobowiązania;
 2. marketingu własnych produktów lub usług – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia tej Umowy albo do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu;
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych albo do momentu uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu;
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na COLMEC - do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa.

 

Przysługujące Pani/Panu prawa

Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
 2. przenoszenia danych osobowych, których Pani/Pan nam dostarczył/a, to jest otrzymać te dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi; jeżeli jest to technicznie możliwe, ma Pani/Pan prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi;w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z COLMEC – przy użyciu danych wskazanych powyżej;
 3. do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

 

Prawo do sprzeciwu

Ma Pani/Pan (niezależnie od przyczyny) do wniesienia
w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingowe – w takim przypadku Pani/Pana dane osobowe nie będą już przetwarzane przez COLMEC w tym celu.

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu Umowy lub roszczeniami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych. Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu, co do którego wyraziła Pani/Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z COLMEC – przy użyciu danych wskazanych powyżej.

 

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania Umowy lub zobowiązania (również do podjęcia działań przed zawarciem Umowy, do czego ostatecznie nie doszło lub od realizacji Umowy odstąpiono bez roszczeń).

 

[1] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).